09/06/1400 - شنبه 6 آذر 1400

پرسش نامه حاضر با هدف سنجش میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده و بررسی نقاط ضعف ، قوت و حرکت به سمت بهبود رضایت مشتریان طراحی شده است . در این راستا خواهشمند است با پاسخ دقیق خود ، برج میلاد تهران را در دستیابی به این هدف متعالی یاری نمائید .

Loading...
Loading...