07/23/2019 - سه شنبه 1 مرداد 1398

الف: مشخصات پروژه:

ب: عنوان:

پ: سوابق

ت: خلاصه ای از خاستگاه های پروژه:

ث: خلاصه ای از تغییر یا نتیجه دلخواهی که پروژه در پی داشته است و روش های سنجش نتایج به دست آمده.

ج. شرح مفصل پروژه

چ. مواد توصیفی پیوست به سند

ح. موارد اضافی