07/29/1400 - پنجشنبه 29 مهر 1400

محاسبه نرخ عوارض محدوده‌های ترافیکی مصوبه ویژه اپیدمی کووید۱۹ سال 1400

نوع معاینه فنی خودرو
محدوده سکونت

محدوده تردد

ساعات تردد