02/19/1400 - يكشنبه 19 ارديبهشت 1400

داستان روبرو شدن حضرت موسی(ع) با فرعون